วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประเภทอาชีพของการบัญชี


ประเภทอาชีพของการบัญชี
                อาชีพการบัญชีมีหลายประเภท  โดยจะแตกต่างกันไปตามชนิดของกิจการ  และความต้องการของผู้ใช้  ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ  3 ประเภท คือ
                1. การบัญชีสาธารณะ 
(Public Accounting)  ได้แก่  การบัญชีของนักบัญชีที่ประกอบอาชีพส่วนตัว  รับจ้างทำงานด้านการบัญชีทั่วไป  โดยจัดตั้งเป็นสำนักงานขึ้นมาและรับทำงานทางด้านการบัญชีทั่วไป  โดยจัดตั้งเป็นสำนักงานขึ้นมาและรับทำงานทางด้านการบัญชี  หรือทำงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี เริ่มตั้งแต่บันทึกรายงานทางการเงิน  จัดทำรายงานทางการเงิน  การวางรับบัญชี  และการทำงบประมาณให้แก่กิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ  หรืออาจรับเป็นที่ปรึกษาในการยื่นเสียภาษีให้ถูกต้อง
                2. การบัญชีงานบัญชีของธุรกิจ (Business  Accounting)  นักบัญชีเข้าไปทำงานบัญชีของธุรกิจโดยการเป็นพนักงานประจำหรือลูกจ้างซึ่งกิจการจ้างทำงานด้วยความสมัครใจ  ผลตอบแทนที่ได้รับคือเงินเดือนประจำ  ซึ่งอาจจะเข้าไปทำงานในหน่วยงานธุรกิจ  เช่น  บริษัทจำกัด  ห้างหุ้นส่วนหรือร้านค้าเจ้าของคนเดียว  ในตำแหน่งต่างๆ  เช่น  ผู้อำนวยการบัญชี  สมุห์บัญชี  ผู้ตรวจสอบภายในและพนังงานบัญชี เป็นต้น
                3. การบัญชีสาวนราชการ (Govemmental  Accounting) การดำเนินงานของส่วนราชการนั้นไม่ได้แสวงหาผลกำไร  การบัญชีของราชการ  จึงแตกต่างจากธุรกิจเอกชน  กล่าวคือ  งานบัญชีของส่วนราชการจะมีหลักฐานการจดบันทึกการรับเงิน  การจ่ายเงินไว้อย่างละเอียดและผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่กรมบัญชีกลางได้วางไว้  โดยกรมบัญชีกลางได้จัดทำเป็นหนังสือไห้หน่วยงานราชการของรัฐทุกแห่งปฏิบัติตาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น